Administration of drone flight in one place

Simple - fast - professional

Plug 'n' Play solution for all types of drone jobs

Plan2Fly is an online platform that makes it simple to get access and use drone technology.

The platform is for you who already have experience with the drone’s many possibilities and you who have never become acquainted with the technology before.

It is an easily integrable solution for all industries that have a desire for digitization and wish to access to the latest technologies.

Pick area of interest

Inspection

Photographing of building and analysis of drone data

Read more

Mapping

Mapping of area. Geodata, orthophoto and 3D models

Read more

Media

Get the extra wow effect for your marketing

Red more

Droneinspektioner

HURTIGERE, BILLIGERE OG BEDRE

Hos Plan2Fly står et helt team klar til at hjælpe dig med at gøre dit arbejde med bygningsinspektioner lettere.

Droner er et oplagt værktøj, når man har behov for indblik i højderne. Med en droneinspektion fås der et komplet overblik over bygningens tilstand.

 

Vi tilbyder en platform, hvor det er let at komme i gang, muligt at bevare overblikket over et stort antal opgaver og en unik adgang til et stort netværk af erfarne piloter. Vi indsamler data om den bygning og leverer en overskuelig rapport, der giver dig et klart billede billede af din bygnings tilstan her og nu. 

 

 

Koordinér alle dronemissioner ét sted

Det er let at lægge et job i banken ved hjælp af vores værktøjer. Du finder bygningens lokation gennem vores søgefelt eller ved at uploade en KML/CSV fil. Herefter indrammer du dit ønskede område, hvorefter vores prisberegner vil give dig en pris.

Overskuelig data samlet i rapport

Plan2Fly har tilknyttet bygningsingeniører, der med stor omhyggelighed gennemgår din data og omsætter den til håndterbar information. Resultatet af droneinspektionen kan sendes videre til relevante partnere og implementeres i bygningens vedligeholdelsesplan – et datagrundlag til beslutningstagere ift. drift/vedligehold.

 

Alle piloter tilknyttet til Plan2Fly er professionelle dronepiloter, der har egen virksomhed og er CVR registreret. Vi sikrer piloternes kompetencer matcher dine behov via enscreeningsproces. På denne måde udbydes jobbet aldrig til en, der ikke har de rette kompetencer.

Tre løsninger

Når du bestiller en inspektion gennem Plan2Fly, tilbyder vi tre løsninger: Basis, Pro og Komplet.


Tre løsninger skræddersyet til alle behov. Hvad end du ønsker at bearbejde alt materiale selv, få assistance med dele af arbejdet eller få leveret en færdig pakke lige til at gå til.


Fælles for alle pakker er, at vi leverer et udførligt dokumentationsgrundlag – hvordan du ønsker materialet håndteret, vælger du gennem de tre løsninger.

Fra bestilling til levering

Med Plan2Fly dækker vi alle led i en droneinspektion – fra planlægning og booking af pilot, til selve droneflyvningen og til sidst efterbehandling af data. Som virksomhed skal du kun henvende dig ét sted for at få foretaget en komplet inspektion af dine bygninger.

 

Vi leverer eksperter i alle led. Således er du garanteret, at fagfolk skaffer dig lige den data du skal bruge. Data, der gør det lettere for dig at træffe endnu bedre beslutninger baseret på valid information.

 

Har du som virksomhed allerede styr på dine droneaktiviteter, er Plan2Fly en oplagt mulighed for at skalere ved at gøre brug af eksterne piloter til at dække et større udbud af opgaver samt et større geografisk område.

 

Du kan læse mere om droneinspektioner på inspektioner.dk

Virksomhed

Behov for bygningsinspektion

Bestilling

www.plan2fly.com eller henvendelse

Pilot

Droneinspektion foretages

Analyse

Fagpersoner gennemgår billedemateriale

Rapport

Samlet rapport leveres med komplet datagrundlag til beslutningstagen

Læs mere om droneinspektioner

I samarbejde med Dansk Drone Netværk, udbyderen af vores platform Plan2Fly, har vi lavet en e-bog. 

 

Eksperter fra branchen deler ud af deres erfaringer samt fordele og ulemper.

 

I bogen kan du læse om, hvordan en droneinspektion fungerer, i hvilke situationer, dronen virkelig kommer til sin ret og få adgang til viden, der kan hjælpe dig med at forvandle data til et informationsgrundlag, der ikke kun gør dig klogere på din bygning, men også kan give dig en økonomisk besparelse på renovering og vedligehold.

Mapping

Drones provide accurate data

When drones are used to collect geodata it is done with photogrammetric techniques. This means that the drone flies in a predetermined programmed grid – which covers the relevant area. All photos have front and side overlap, so we ensure a minimum of 5 photos of the same area. The result of an overflight is typically photos in the thousands – which are subsequently “sewn” together. All drone photos contain metadata with gps location.

 

If you want to read more about mapping you can visit www.mapping.dk.

Get structure on your drone mapping

With a few clicks you can book experienced pilots to perform your next mapping job. You can find the location through our search function or by uploading a KML / CSV file. Then you frame your desired area. Once all the information has been entered the job is posted to our Job Bank where a qualified pilot takes on the job.

 

We collect all your jobs and drone missions in our system so you can easily maintain an overview of the number of jobs, location and how far the pilot is in the process.

Post processing

Whether you want detailed mapping, visualization of your projects in the form of 3D or a point cloud we are capable of delivery.

 

We believe in experts in every process gives the best results. That is why Plan2Fly has associated a number of freelancers who can turn data and video into visual products where only the imagination sets the limit.

Previous slide
Next slide

Professional pilots

All pilots associated with Plan2Fly are professional drone pilots who have their own company and are VAT registered.

 

Mapping requires special knowledge and experience. We ensure the pilots’ skills match your needs via a screening process. In this way the job is never offered to someone who does not have the right skills.

Media

Get the wow effect

A drone provides a whole new perspective and adds an incomparable visual component. Drone footage can capture a whole that is crucial to the overall storytelling and that retains the viewer.

 

You have the idea – we make it come to live

Plan2Fly not only delivers elements of your media production – we offer all aspects and have professionals media producers connected to the platform, so you with ease can order a complete solution. With a few clicks you get access to experienced drone pilots and freelancers who can add a creative breath to your marketing materials. We offer access to a network of visual “content providers” within photo / video and 2D / 3D productions.

Photos og video

Need an aerial photo of your domicile, property or area?

 

Our experienced pilots help with photo series from the air – whether high or low angles are needed.

 

Or do you need video production from both bird and land perspectives? Whether you’re looking for a drone shot for an advertisement, promotion of your new building complex or eyes in the sky at your next event, it can be booked through Plan2Fly

Skywalk360°

Imagine taking a walk in the sky and at the same time having a free choice to click on selected areas of interest. No matter where in the tour you are, you can rotate the view in 720 degrees. It provides unique opportunities for digital displays of areas.

 

Click your way through selected points in the sky via our unique Skywalks. It is possible to insert info points with text, photo, video etc. 3D.

3D visualization

With a 3D visualization, even the smallest details come alive, and the visualization provides a fantastic overall experience. Ideal for conveying ideas and visions.

 

We can create your product in 3D or track elements in photo and video productions. Our specialists contribute with their knowledge and insight the entire process from the first cut to the final product.

A network of experienced drone pilots photographers video editors grafic artists specialists

It is crucial that there is good communication between customer and pilot to ensure creative agreements. When you book a media assignment through Plan2Fly it is possible to make a detailed brief, attach references and communicate with the various parties.

 

In addition, we make sure that the right skills are in place so that abilities and experience match the need.

Drone Inspections

Fast and precise

At Plan2Fly we are ready to help you make your work with building inspections easier.

 

Drones are an obvious tool when you need insight into the heights. With a drone inspection you get complete knowledge of the condition of the building.

 

We offer a platform where it is easy to get started, possible to maintain an overview of a large number of tasks and a unique access to a large network of experienced pilots. We collect data about your building and provide a report that gives you a clear picture of the condition of your building here and now.

Coordinate your drone missions in one place

With a few clicks you can order a drone inspection. You can find the building’s location through our search function or by uploading a KML / CSV file. Then you frame your desired area, after which our price calculator will give you a price. Once all the information has been entered the job is posted to our Job Bank where a qualified pilot takes on the job.

 

In your dashboard you easily get an overview of all your missions – where and when – and you can follow the process on the individual mission.

Drone data made manageable

When you order a drone inspection at Plan2Fly you will receive a comprehensive report with photos and annotations. These are categorized according to how critical the injury is.

 

Building engineers connected to Plan2Fly will carefully review your data and translate it into manageable information. The result of the drone inspection can easily be shared with relevant partners and implemented in the building’s maintenance plan – a data basis for decision makers in relation to operation/maintenance.

 

All pilots associated with Plan2Fly are professional drone pilots who have their own company and are VAT registered. We ensure the pilots’ skills match your needs via a screening process. In this way the job is never offered to someone who does not have the right skills.

Previous slide
Next slide

Three solutions

We provide three solutions: Basic, Pro and Complete.

 

Three solutions tailored to fit all needs. Whether you want to process all the material yourself, get assistance with parts of the work or have a ready-made package delivered just to go to.

 

Common to all three solutions is that we provide a detailed documentation basis – how you want the material handled you choose through the three solutions.

From order to delivery

With Plan2Fly, we cover all stages of a drone inspection – from planning and booking a pilot, to the actual drone flight and finally post-processing of data. As a company you only need to contact one place to have a complete inspection of your buildings.

We provide experts at all levels. Thus, you are guaranteed that professionals will provide you with just the data you need. Data that makes it easier for you to make even better decisions based on valid information.

If you as a company already have control of your drone activities, Plan2Fly can be used to scale by making use of external pilots to cover a larger range of jobs as well as a larger geographical area.

Contact

Give us a call at +45 50 50 31 30, send an email to info @ plan2fly or use the contact form here.

 

We are ready to help you get started as soon as possible.

 

We look forward to you being a part of the drone revolution!